Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Προφίλ Γραφείου


Το Δικηγορικό μας γραφείο συνεχίζοντας την μακρόχρονη οικογενειακή παράδοση του Δικηγόρου Βασίλειου Πολύδωρου με μαχόμενη δικηγορία από το 1975 καλύπτει όλους τους τομείς του Δικαίου, παρέχοντας πλήρη, άμεση, ποιοτική και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Ασχολείται με πληθώρα θεμάτων αστικού, εμπορικού, ποινικού, πτωχευτικού δικαίου και αστικού δικονομικού. 

 Το Γραφείο μας ειδικεύεται στην είσπραξη απαιτήσεων και σε θέματα εκτελέσεως.
 
Παρέχουμε επίσης υπηρεσία Μεταφράσεων από και προς την Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική, Ρωσική και την Ρουμανική Γλώσσα

Η εμπειρία και οι γνώσεις των στελεχών του Γραφείου μας, μας δίνουν την δυνατότητα να ανταποκριθούμε με πληρότητα και ταχύτητα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών μας.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Αξιοποιώντας την εμπειρία μας σε θέματα εταιρικού, εργατικού και πτωχευτικού δικαίου και δικονομίας παρέχουμε υπηρεσίες σε εταιρίες σε σχέση με την εν γένει διαχείριση και αντιμετώπιση προβληματικών επιχειρήσεων

Αναλαμβάνουμε:
Πτωχευτικές διαδικασίες
Υπαγωγή σε σχέδια αναδιοργάνωσης
Ευθύνες του ΔΣ
Αναδιάρθρωση του χρέους


Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Ρύθμιση Χρεών

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τη ρύθμιση χρεών ιδιωτών-εμπόρων και επιχειρήσεων με τις Τράπεζες ή ακόμα και απέναντι σε ιδιώτες.Επίσης αναλαμβάνει τη διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών και τη επιτυχή διευθέτηση των χρεών με διαγραφή μέρους των τόκων ή ακόμα και του κεφαλαίου πετυχαίνοντας το μέγιστο δυνατό όφελος για λογαριασμό του πελάτη μας. 


Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Biroul de Avocați in Salonic Grecia

Biroul de Avocați 
 THEODOROS NASIOUDIS-FOTINI POLYDOROU se conduce în activitatea sa de valorile onestității, diligenței, profesionalismului și fidelității față de clienții săi.

În activitatea sa membrii Echipei asigură servicii oneste și rezultat efectiv.

Toate problemele și întrebările clienților noștri sunt soluționate de un colectiv în care se îmbină experiența profesională. 
Scopul nostru este înlăturarea tuturor obstacolelor în calea soluționării problemelor clienților noștri.
Specilizare in tranzactii si investitii imobiliare in salonic sau chalkidiki, drept-civil,comercial,familiei,muncii,penal

Telefoane de contact:
GSM: 0030 6932 911179
FIX: 0030 2310 555330

E-mail: nasioudis@yahoo.gr

Adresa Biroului THEODOROS NASIOUDIS este:
Str. 26 octombrie nr. 10 
Salonic Grecia,

Vă mulţumim!

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ÎNFIINTAREA SI ORGANIZAREA FIRME IN GRECIA

Societăţile comerciale din Grecia se împart în două mari categorii: societăţile “de capital" şi societăţile "in asociere". 

Societăţile in asociere

societăţile in asociere nu există o sumă minimă legală ce trebuie adusă în societate la 
înfiinţare . 
- Repartizarea capitalului şi capacitatea de înstrăinare a participaţiei 
 Capitalul unei societati pe actiuni sau cu raspundere limitata este divizat în părţi egale 
(acţiuni/parti sociale), care sunt instrumente negociabile şi pot fi transferate în mod liber. În 
cazul societăţilor in asociere, drepturile asupra unei firmei nu sunt tranzacţionabile. 
- Solemnitatea actului de înfiinţare 
 Societăţile de capital se înfiinţează printr-un contract notarial, spre deosebire de 
societăţile in asociere, unde este suficient simplul acord dintre parteneri. 
- Numarul asociatilor 
 Companiile pe actiuni si cele cu raspundere limitata (societati de capital) pot avea si un 
singur actionar/asociat, pe cand societatile in asociere trebuie sa fie constituite de cel putin doi 
asociati. Daca unul dintre acestia se retrage sau decedeaza, societatea isi inceteaza activitatea 
in mod automat. 
- Răspunderea asociaţilor 
 Membrii unei societăţi de capital sunt răspunzători pentru obligaţiile societăţii în limita 
acţiunilor pe care fiecare dintre ei le deţine. La societatile in asociere, asociatii raspund, cu 
propriul patrimoniu, in mod solidar, pentru actele comerciale ale firmei.. 
- Majoritatea necesara luarii deciziilor la nivelul societatii comerciale 
 Modalitatea de luare a deciziilor diferă pentru cele doua categorii de firme: la societăţile 
de capital, majoritatea decidentă se calculează în funcţie de ponderea acţiunilor în totalul 
capitalului, în timp ce la societăţile in asociere aceasta se calculează în funcţie de numărul 
partenerilor. - Administrarea societatii comerciale 
 Membrii unei societati de capital nu participă in mod automat la administrarea societăţii, 
conditie prevazuta expres de lege pentru societatile in asociere. 
- Incetarea activitatii societatii comerciale 
 Dizolvarea societăţii de capital poate avea loc in conditiile actului constitutiv si ale 
legislatiei privind falimentul, iar in cazul societatilor personale poate interveni si legat de 
situatia asociatilor (faliment, moarte etc.). 

Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni (A.E.) 
 Înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni, cunoscută în Grecia sub denumirea de anonymous 
etairia, se face conform Legii nr. 2190/1920 şi amendamentelor la aceasta şi implică mai 
multe etape : 
1. Prevalidarea (rezervarea) denumirii firmei la Registrul General al Comertului - prin 
notarul public; 
2. Redactarea actului constitutiv al societăţii (continand denumirea, durata, obiectul de 
activitate, capitalul social, numarul si tipul actiunilor, compunerea, modul de 
functionare si autoritatea Consiliului Director etc) – la notarul public; 
3. Adoptarea (legalizarea) actului constitutiv – de catre notarul public; 
4. Plata unei taxe de 1% din capitalul social – in numerar la biroul notarului public sau 
prin depunerea documentului bancar care atesta efectuarea platii; 
5. Publicarea anuntului privind infiintarea firmei si a sumarului actului constitutiv in 
Monitorul Oficial

Înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată (EPE)

Procedurile de înregistrare sunt similare celor aplicabile societatilor pe actiuni (A.E.). 
Taxele catre Registrul Comertului, Camera de comert locala si Fondul de asigurari de sanatate 
al avocatilor se achita prin biroul notarului public. Sumele pentru emiterea si legalizarea copiilor si certificatelor necesare inregistarii unei firme nu depasesc 100 euro iar tariful 
notarului public este in medie 250 euro + 23% TVA. La aceste sume se adauga taxa generala 
de 1% din capitalul social. 


Procedurile de înregistrare 
Orice document limbă străină apostila si va fi urmată de o traducere o
ficială a Ministerului Afacerilor Externe si consilier.
Decizie de autorizare ramificare companie străină în Grecia
(Eliberat de D corespunzător / Departamentul în cauză Prefectura).
Dovada Fondul de Asigurări EFC Personalul de imprimare National (T.A.P.E.T).
Proxy tradus oficial în limba greacă pentru numirea unui reprezentant legal al companiei in Grecia.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1159 / 86, prin care avocatul a declarat că a prezentat în duplicat 
Monitorul în care unitatea este supusă recunoscut / este.
Certificat de instalare profesionale (contract de închiriere ștampilate sau titlul de proprietate sau de afirmare articolul 8 N.1599 / 86 alocare).
Autopsie.
Autorizarea reprezentantului legal, autentificat prin semnătura autoritătii publice (Poliţie, CSC, City, District), în cazul în care declaracia se depune de către o terţă parte.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 care indica mmorfis legale ale companiei străine si numărul de membri.
Declaratie pe proprie raspundere de N.1599 / 86 de a accepta numirea în calitate de reprezentant legal, cu semnatura de o autoritate publică.
Mai ales indicat pentru parteneriate și capacitate de membri (general sau partener limitat).
Certificat de către autoritatea competentă din ţara în care PN pentru a fi compania care este în curs de activ până în prezent (Certificat de Good Standing).
Certificat de înregistrare în TCCI
Declarație de deschidere - Schimbare (M3 -M7 -M9)
* În cazul în care a emis OUG antipypa prezentate în două documente în loc de 1,2 si 4.
Organul fiscal competent pentru prezentarea de dovezi este că jurisdicţia teritorială a cărei jurisdicție sediul social al filialei / Tosh, cu excepţia cazului în străin NP este o societate cu răspundere limitată înregistrată în Filiala zone / Tosh din Atena, Pireu si Salonic / victorie, astfel încât Oficiul fiscal competent este respectivele societătile cu răspundere limitată.


Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ακάλυπτες επιταγές- Ανακοπές
   Το γραφείο μας ειδικεύεται στο εμπορικό δίκαιο έχοντας μακρόχρονη εμπειρία ως προς  την έκδοση διαταγής πληρωμής από πιστωτικούς τίτλους (επιταγές, συναλλαγματικές, αλληλόχρεο λογαριασμό, κλπ) καθώς και την εκτέλεση  για την είσπραξη τους επίσης ασχολείται με την σύνταξη και την κατάθεση εγκλήσεων αναφορικά με το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.
  Με την στενή συνεργασία του με πλήθος συνεργατών (λογιστών δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών) έχουμε ειδικότητα στην είσπραξη των οφειλομένων.
     Επιπλέον υπάρχει μεγάλη εμπειρία για την εκδίκαση των σχετικών ανακοπών

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά


Tο Γραφείο μας, στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες, σύμφωνα με τον Ν.3869/2010, αναλαμβάνει υπεύθυνα:


 • Την ενημέρωσή σας για το νόμο,
 • Τη μελέτη, σύνταξη και κατάθεση της αίτησης για εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Τη σύνταξη πρακτικού αποτυχίας ή επικύρωσης του συμβιβασμού.
 • Την σύνταξη και ατάθεση της αίτησης στα δικαστήρια, για ρύθμιση της οφειλής σας και απαλλαγή από το υπόλοιπο αυτής


Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το δικηγορικό μας γραφείο ασκεί επι σειρά ετών ως επι το πλείστον μαχόμενη αλλά και συμβουλευτική δικηγορία, με σκοπό την αποτελεσματικότητα αλλά με ταχύτητα και προσιτές αμοιβές. Με τιμιότητα απέναντι στον πελάτη και μακρόχρονη εμπειρία προσφέρουμε πλήρη νομική κάλυψη.ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ αποτελούν:
 •  Έκδοση διαταγής πληρωμής (για ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές, μισθώματα και απόδοση μισθίου)
 • Αγορά ακινήτου (έλεγχος τίτλων)
 • Επαγγελματικές (ή μη) μισθώσεις - Αγωγή κατά μισθωτή για ενοίκιο
 • Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις
 • Συμβάσεις έργου και δικαιόχρησης
 • Έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή διαζυγίου κατ' αντιδικία.
 • Διεκδίκηση αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα  
 • Ρύθμιση χρεών ιδιωτών-εμπόρων και επιχειρήσεων
 •  Υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
 • ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Επικοινωνία


Υπεύθυνος Υπεύθυνος Δικηγόρος : ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠόληΠόλη :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
Νομός Νομός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πόλη Διεύθυνση :26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  T.K. :54627
Πόλη Διεύθυνση : ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 1, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  T.K. :54626
Πόλη Τηλέφωνα :2310555330, 2310524546, 6932911179

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Συνεργαζόμενα Δικηγορικά Γραφεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ηροδότου 6 , 10675 , ΑΘΗΝΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ
Δικηγόρος Σερρών
ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ Δικηγόρος Κοζάνης
ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ Δικηγόρος Καστοριάς
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΛΑΡΗ Δικηγόρος Βόλου
ΑΙΜΙΛΙΑ,ΝΤΑΛΙΑΝΗ  Δικηγόρος Πατρών
ΕΥΘΥΜΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Δικηγόρος Βεροίας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ  Δικηγορος Ιεράπετραε

Δικηγορικό γραφείο Παναγιώτη Χριστογεώργη κ' συνεργατών.
Ομήρου 13, Κολωνάκι Τ.Κ. 10672

Δικηγορικό Γραφείο Βασιλική Ν. Ζλάτκου - Γεώργιος Τ. Καρασερίδης
 • Μεσολογγίου 9, Ξάνθη ΤΚ 67100

Πελατολόγιο


ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ, Ο.Ε.

ΕΥΦΡΑΙΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ROBER OIL"

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΣΙΟΥΔΗΣ


ΣΠΟΥΔΕΣ

1994-1995                              : Αποφοίτηση από το 3ο Λύκειο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,            
1995-1998                              : Σπουδές στην ΡΟΥΜΑΝΙΑ , στο τμήμα της Νομικής
                                                  στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου
                                                 "Facultatea de Drept ale Universităţii din Bucureşti".
1998-2002                              : Σπουδές στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
                                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  τμήμα ΝΟΜΙΚΗΣ της Σχολής       
                                                 Νομικών  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Επαγγελματική εμπειρία: Διαρκής και ενεργή συμμετοχή, για πάνω από 12 χρόνια, στον κλάδο του Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου και της Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ


ΣΠΟΥΔΕΣ

1992-1993                              : Αποφοίτηση από το 2ο Λύκειο Χαριλάου  Θεσσαλονίκης,
1994-1997                              : Σπουδές στην  ΙΤΑΛΙΑ , στο τμήμα της
                                                  Νομικής  στο Πανεπιστήμιο της  Ματσεράτα  
                                                 «FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
                                                 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI  MACERATA»
1997-1998                              : Σπουδές στην ΙΤΑΛΙΑ , στο τμήμα της Νομικής
                                                 στο Πανεπιστήμιο του Καμερίνο
                                                 «FACOLTA DI GIURISPRUDENZA
                                                 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO»
1998-2003                              : Σπουδές στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
                                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  τμήμα ΝΟΜΙΚΗΣ της Σχολής       
                                                 Νομικών  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών


Επαγγελματική εμπειρία: Διαρκής και ενεργή συμμετοχή, για πάνω από 10 χρόνια, στον κλάδο του Εμπορικού και Οικογενειακού Δικαίου  Διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.